s Rolnictwo precyzyjne - TPI Agrisystem - precyzyjne systemy i doradztwo dla rolnictwa: nawigacje Topcon (X20, GMS-2, PCS-100, GR-3, RTK) i pomiary GPS, pob?r gleby i azotu mineralnego, drenowanie p?l,
Rolnictwo precyzyjne - TPI Agrisystem - precyzyjne systemy i doradztwo dla rolnictwa: nawigacje Topcon (X20, GMS-2, PCS-100, GR-3, RTK) i pomiary GPS, pob?r gleby i azotu mineralnego, drenowanie p?l,

IndexO firmieNasza ofertaFilmyCo nowegoDo pobraniaGaleriaKontakt Dane firmy
Nawigacja
Index
O firmie

Regulacje prawne

Dopłaty - o kontroli
Dopłaty - sankcje
Prawnie o azocie
Cross compliance

Usługi

Pomiary GPS
Pomiar strat
Pobór gleby dla rolnictwa
Pobór azotu
Telemetria - zdalny monitoring maszyn
Dzienniki Pola
GIS
Rolnictwo Precyzyjne
Księga Polowa

Automaty do prób

DuoProb 60
MultiProb 120
Easy Sampler
NH 90
N2000 / N2005
Automaty - filmy

Pozostałe na stronie

Filmy
Do pobrania
Nasze galerie
Kontakt
Napisz do nas

Wszystkie kategorie


Dopłaty bezpośrednie - sankcje

Kontrole

Wszystkie złożone wnioski podlegają szczegółowej weryfikacji w ramach prowadzonych kontroli administracyjnych wniosków oraz kontroli na miejscu gospodarstw, wybranych losowo i na zasadach analizy ryzyka.

W każdym przypadku, kiedy z powodu stwierdzenia niezgodności między danymi podanymi we wniosku o przyznanie płatności oraz załącznikach graficznych, które nie zostały wyjaśnione przez producenta rolnego, a stwierdzonym w kontroli administracyjnej i/lub kontroli na miejscu (jeśli taka kontrola była przeprowadzona) stanem faktycznym, na wnioskodawcę zostaną nałożone określone sankcje.Naliczanie płatności i sankcje

Każda z płatności za dany rok kalendarzowy może być przyznana tylko raz.

Wysokość płatności w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika powierzchni kwalifikującej się do objęcia płatnościami, po uwzględnieniu zmniejszeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości i stawek płatności na 1 ha tej powierzchni.


Wysokość płatności bezpośredniej do gruntów rolnych i płatności uzupełniającej do gruntów rolnych może zostać pomniejszona z tytułu:
  • zawyżenia powierzchni zadeklarowanej we wniosku w stosunku do powierzchni faktycznie użytkowanej

  • nie utrzymywania gruntów rolnych zgodnie z normami

  • jeżeli w danym roku rolnik nie zadeklaruje we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych wszystkich gruntów rolnych będących w jego posiadaniu, a różnica pomiędzy całkowitym obszarem zadeklarowanym we wniosku a obszarem wykazanym łącznie z całkowitą powierzchnią działek niewykazanych wynosi więcej niż 3% wykazanej powierzchni, całkowita wysokość płatności bezpośrednich należnych temu rolnikowi za ten rok będzie pomniejszona nawet do 3% w zależności od wielkości niezgłoszonego obszaru

  • kwota przyznanych płatności, o które rolnik ubiega się w 2007 może być pomniejszona w o kwotę nałożonych sankcji wieloletnich w ciągu ostatnich 3 latach kalendarzowych.Płatności

Po przeprowadzeniu wszystkich kontroli rolnik otrzyma decyzję w sprawie przyznania płatności, a na jego rachunek bankowy podany we wniosku o wpis do ewidencji producentów będzie dokonana płatność.

Płatności do gruntów rolnych realizowane są w okresie od dnia 1 grudnia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. (jednolity termin dla wszystkich państw członkowskich UE).źródło (23.10.2007): arimr.gov.pl
Tematy pokrewne:

Pomiary GPS | Rejestrator GPS/GLONASS firmy Topcon GMS-2
Ważna informacja

Polecamy
Licznik odwiedzin
Jesteś
1778605
osobą na naszej stronie

Napisz do Nas

agrisystem.pl