s Rolnictwo precyzyjne - TPI Agrisystem - precyzyjne systemy i doradztwo dla rolnictwa: nawigacje Topcon (X20, GMS-2, PCS-100, GR-3, RTK) i pomiary GPS, pob?r gleby i azotu mineralnego, drenowanie p?l,
Rolnictwo precyzyjne - TPI Agrisystem - precyzyjne systemy i doradztwo dla rolnictwa: nawigacje Topcon (X20, GMS-2, PCS-100, GR-3, RTK) i pomiary GPS, pob?r gleby i azotu mineralnego, drenowanie p?l,

IndexO firmieNasza ofertaFilmyCo nowegoDo pobraniaGaleriaKontakt Dane firmy
Nawigacja
Index
O firmie

Regulacje prawne

Dopłaty - o kontroli
Dopłaty - sankcje
Prawnie o azocie
Cross compliance

Usługi

Pomiary GPS
Pomiar strat
Pobór gleby dla rolnictwa
Pobór azotu
Telemetria - zdalny monitoring maszyn
Dzienniki Pola
GIS
Rolnictwo Precyzyjne
Księga Polowa

Automaty do prób

DuoProb 60
MultiProb 120
Easy Sampler
NH 90
N2000 / N2005
Automaty - filmy

Pozostałe na stronie

Filmy
Do pobrania
Nasze galerie
Kontakt
Napisz do nas

Wszystkie kategorie


Azot mineralny - regulacje prawne
Fragmenty aktów prawnych
Dz. U. 89 poz. 991 z 2000 r.
Art. 20g.

1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w drodze decyzji, wstrzymuje prowadzenie chowu lub hodowli, o których mowa w art. 11a ust. 1, w przypadku gdy podmiot prowadzący chów lub hodowlę nie posiada pozytywnie zaopiniowanego planu nawożenia.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Art. 20h. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może, w drodze decyzji, wstrzymać prowadzenie chowu lub hodowli, o których mowa w art. 11a ust. 1, w przypadku stosowania nawozów naturalnych niezgodnie z planem nawożenia.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 23 grudnia 2002 r.par. 5. 1. Na potrzeby kontroli i monitorowania oraz dokumentowania stosowania środków zaradczych, określonych w programach działań, sporządza się następujące dokumenty:

1) bilans azotu w gospodarstwie wykonany metodą na powierzchni pola;

2) plan nawożenia w gospodarstwie

Dz. U. 60 poz. 616 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 1 czerwca 2001 r.


w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2001 r.)

par. 2. Przy ustalaniu dawek nawozu uwzględnia się potrzeby pokarmowe roślin, żyzność gleby, warunki klimatyczne, nawadnianie, zagospodarowanie gruntów, systemy płodozmianu, a w przypadku stosowania osadów ściekowych - również dawki składników pokarmowych wprowadzanych do gleby z tymi osadami.

Dz. U. 38 poz. 452 2001 r.

USTAWA
z dnia 16 marca 2001 r.
o rolnictwie ekologicznym
(Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.)
Rozdział 2.

Warunki prowadzenia produkcji i przetwórstwa metodami ekologicznymi.

Art. 8. 1. W ekologicznym gospodarstwie rolnym lub w jego części, w której prowadzi się produkcję metodami ekologicznymi:

3) liczba zwierząt nie powinna wpływać niekorzystnie na środowisko naturalne, przyjmując, że w wyprodukowanym przez nie, w ciągu roku, nawozie ilość azotu przypadającego na 1 ha nie przekroczy 170 kg

Dz. U. 89 poz. 991 2000 r.

USTAWA
z dnia 26 lipca 2000 r.
o nawozach i nawożeniu.
(Dz. U. z dnia 24 października 2000 r.)
Rozdział 3.

Stosowanie nawozów.

Art. 11.
3. Dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.
Dz. U. 89 poz. 991 2000 r.

Art. 11a.

1. Podmiot, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk, lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior jest obowiązany:

1) opracować plan nawożenia
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.3) i zasadami dobrej praktyki rolniczej,

2) zagospodarować na użytkach rolnych będących w jego posiadaniu co najmniej 70% gnojówki i gnojowicy, a pozostałe 30% może zbyć zgodnie z art. 3 ust. 3.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 3, nabywca nieprzetworzonego nawozu naturalnego opracowuje, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, plan nawożenia, o którym mowa w ust. 1.


Kliknij tutaj by zobaczyć naszą ofertę
Ważna informacja

Polecamy
Licznik odwiedzin
Jesteś
1778596
osobą na naszej stronie

Napisz do Nas

agrisystem.pl