s Rolnictwo precyzyjne - TPI Agrisystem - precyzyjne systemy i doradztwo dla rolnictwa: nawigacje Topcon (X20, GMS-2, PCS-100, GR-3, RTK) i pomiary GPS, pob?r gleby i azotu mineralnego, drenowanie p?l,
Rolnictwo precyzyjne - TPI Agrisystem - precyzyjne systemy i doradztwo dla rolnictwa: nawigacje Topcon (X20, GMS-2, PCS-100, GR-3, RTK) i pomiary GPS, pob?r gleby i azotu mineralnego, drenowanie p?l,

IndexO firmieNasza ofertaFilmyCo nowegoDo pobraniaGaleriaKontakt Dane firmy
Nawigacja
Index
O firmie

Regulacje prawne

Dopłaty - o kontroli
Dopłaty - sankcje
Prawnie o azocie
Cross compliance

Usługi

Pomiary GPS
Pomiar strat
Pobór gleby dla rolnictwa
Pobór azotu
Telemetria - zdalny monitoring maszyn
Dzienniki Pola
GIS
Rolnictwo Precyzyjne
Księga Polowa

Automaty do prób

DuoProb 60
MultiProb 120
Easy Sampler
NH 90
N2000 / N2005
Automaty - filmy

Pozostałe na stronie

Filmy
Do pobrania
Nasze galerie
Kontakt
Napisz do nas

Wszystkie kategorie


Dopłaty bezpośrednie - kontrola na miejscu

W ramach obsługi wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ONW (wniosek) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przeprowadza kontrole na miejscu. Kontrole te mają na celu porównanie danych zadeklarowanych przez producenta we wniosku ze stanem faktycznym w terenie i są przeprowadzane w gospodarstwach producentów, którzy zostali wytypowani do kontroli przez Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (ZSZSiK).

W roku 2007 producent może zostać wytypowany do kontroli w zakresie przestrzegania wymagań dobrej kultury rolnej (DKR). Wówczas, zgodnie z art. 5, ust. 1. Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1782/2003 z 29 września 2003 r., kontrola obejmie obszar wszystkich gruntów rolnych położonych w obrębie działek ewidencyjnych zadeklarowanych przez producenta we wniosku w zakresie sprawdzenia przestrzegania wymagań DKR. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w działaniu ONW uchylono wymóg stosowania zwykłej dobrej praktyki rolniczej. Producenci rolni, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności z tytułu ONW, są zobowiązani jedynie do przestrzegania minimalnych wymagań dobrej kultury rolnej na wszystkich gruntach rolnych wchodzących w skład gospodarstwa. W związku z tym obecność producenta podczas kontroli na miejscu w zakresie ONW nie jest już wymagana.

Do podstawowych czynności kontrolnych należy:
  • zweryfikowanie grupy upraw/uprawy na danej działce rolnej zadeklarowanej we wniosku;

  • ustalenie przebiegu granic i pomiar powierzchni działek rolnych;

  • stwierdzenie, czy działka rolna była utrzymana w dobrej kulturze rolnej w dniu 30 czerwca 2003 r. (jeżeli jest to możliwe do stwierdzenia);

  • sprawdzenie przestrzegania na działce rolnej minimalnych wymagań (norm) utrzymania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej w roku przeprowadzenia kontroli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm (DZ.U. Nr 46 poz 306).


Zgodnie z ustawą z 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz.U. Nr 35 poz. 217), czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników ARiMR lub inne jednostki kontrolne, którym Prezes ARiMR zleci realizację kontroli. Osoby te są zobowiązane posiadać imienne upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, które należy pokazać przed przystąpieniem do czynności kontrolnych producentowi rolnemu (jeżeli jest on obecny podczas kontroli).

Inspektorzy upoważnieni do przeprowadzenia czynności kontrolnych mają prawo do:
  • wstępu na teren gospodarstwa rolnego;

  • żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

  • wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów.


Kontrole na miejscu realizowane są metodą inspekcji terenowej lub metodą FOTO.

Kontrola metodą inspekcji terenowej polega na przeprowadzeniu wywiadu terenowego i pomiarów terenowych, w odniesieniu do co najmniej 50% ogólnej liczby działek rolnych zadeklarowanych przez producenta we wniosku. Jednak w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w powierzchni deklarowanych działek rolnych, zakres kontroli jest rozszerzany.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, kontrole na miejscu powinny być przeprowadzane bez powiadomienia producenta rolnego. Jeżeli nie zagraża to celowi kontroli, można powiadomić o niej producenta rolnego z wyprzedzeniem ściśle ograniczonym do koniecznego minimum. Okres wyprzedzenia nie może przekraczać 48 godzin. Jednak nieobecność producenta podczas kontroli nie wpływa na przebieg czynności kontrolnych oraz na ważność wyników kontroli.

Pomiar granic działek rolnych jest wykonywany przy zastosowaniu różnego sprzętu pomiarowego np. tachimetru, odbiornika GPS, taśmy mierniczej itp. Wybór metody pomiaru i sprzętu pomiarowego jest uzależniony od uwarunkowań występujących w terenie, kształtu i wielkości mierzonej działki oraz rzeźby terenu. Wybór ten należy do osoby realizującej czynności kontrolne.


źródło (23.10.2007): arimr.gov.pl
Tematy pokrewne:

Pomiary GPS | Rejestrator GPS/GLONASS firmy Topcon GMS-2

Ważna informacja

Polecamy
Licznik odwiedzin
Jesteś
1778599
osobą na naszej stronie

Napisz do Nas

agrisystem.pl